Home / Szabályok / Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek

Felhasználási feltételek


A Felhasználási feltételek magában foglalja:

Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF)
Általános Hirdetési Feltételek (ÁHF)
Adatvédelem

 

Általános Felhasználási Feltételek

 

1.    A tavak.hu nyilvános, mindenki számára ingyenesen elérhető.  Az itt leírt feltételek, az oldal minden látogatójára, felhasználójára és hirdetőjére vonatkozik.  

 2.    A tavak.hu használata során nem tehet kísérletet rendszer megjelenése, működése megváltoztatására. Az erre vonatkozó kísérletek, cselekmények, jogi következményeket vonnak maguk után.

 3.    A tavak.hu szolgáltatója nem vállal felelősséget a szolgáltatás elvárásától eltérő működésért, a működésből, annak megváltozásából, leállásából eredő adatvesztésért és egyéb károkért.    

 4. A hirdetők által megadott információk, adatok, képek, címek, és elérhetőségek valóságtartalmából, hitelességéből és ezen információkból eredő bármi jellegű károkért, a tavak.hu szolgáltatója, semmilyen felelősséget nem vállal. A hirdetők által megadott minden adat, tartalmi változtatás nélkül kerül közzétételre. A tavak.hu szolgáltatásai alá csak olyan tartalmak tölthetőek fel, amik nem sértik harmadik személy jogait, és nem ütköznek a Magyarországon hatályos törvényekbe, jogszabályokba. A feltöltésre megadott és közzétett, bármilyen formátumú adatért kizárólag a hirdető vállalja a felelősséget és őt terhel minden jogi és anyagi következmény.
5. A szolgáltató oldalakon elhelyezett hirdetések kifelé, másik oldalra mutató linkjeinek működését, azon oldalak tartalmát és azok hitelességét a szolgáltató nem ellenőrzi, nem ajánlja és semmilyen felelősséget nem vállal azok használatából eredő anyagi vagy nem anyagi károkért. A felhasználó saját felelősségére használja

6. Amennyiben a felhasználási feltételekben megfogalmazott és leírt szabályok a tavak.hu oldalain belül elhelyezett más, a portálkezelő adminisztrátor álltal elhelyezett szabáyokkal, feltételekkel részben vagy egészében ellentmondásban áll, úgy az oldalon elhelyezett szabályok, feltételek az irányadóak.

7. A jelen felhasználási feltételek megváltoztatásának jogát fenntartjuk. Az esetleges változásokról értesítést nem küldünk, ezért ajánlott a felhasználási feltételek gyakori áttekintése.

Felhasználási szabályok érvénybelépésének kezdete: 2011-05-20

 

Cikk beküldése

A tavak.hu oldalán regisztráltak, ingyenesen küldhetnek be cikkeket. 

A cikket beküldő felhasználó egyben elfogadja az alábbi feltételeket!
– A cikk nem tartalmazhat részben vagy egészben hirdetésnek minősülő tartalmat.
– A cikk nem tartalmazhat kifelé mutató linket.
– A cikk nem tartalmazhat a Magyar jogszabályokba ütköző tartalmat.
– A cikk beküldője kijelenti, hogy a beküldött tartalom nincs szerzői-, vagy más jogvédelem alatt, és a tartalom további jogáról lemond a tavak.hu szolgáltatója javára.
– Az oldal szolgáltatója feltünteti a cikk beküldőjét, bejegyzett horgásztó esetében az adatlapjára mutató linket..
– Az oldal szolgáltatója fenntartja a jogát a közzététel indoklás nélküli visszautasítására.
– Az oldal szolgáltatója fenntartja jogát a beküldött tartalom formai változtatására, és a cikkbe történő hirdetés elhelyezésére.

 

Általános Hirdetési Feltételek (ÁHF)

 

Az a magánszemély vagy vállalkozási forma, aki szolgáltató oldalaira hirdetést helyez, illetve helyeztet fel, azzal egyidejűleg, külön feltétel nélkül elfogadja az oldal Felhasználási feltételek teljes tartalmának szabályait.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló hibák miatt bekövetkező károkért, ugyanígy azért sem, ha a kár a hirdetés megjelenésének elmaradásából, késedelméből következik be, mely elmaradás vagy késedelem a Szolgáltatónak nem felróható magatartására vezethető vissza. 

A Szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy egy már megrendelt, ill. visszaigazolt hirdetést konzekvenciák nélkül visszamondjon vagy megkifogásoljon (előrefizetés esetén a hirdetési díj maradéktalan visszatérítési kötelezettségével).

 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra. Erről a reklámozót (a továbbiakban: Megrendelő) a hirdetési díj módosításának érvénybelépése előtt legalább 45 nappal értesíti. A Megrendelő – ha az új hirdetési díjat nem fogadja el – a lemondási határidő betartásával megrendelésétől elállhat.

 

Időrend

 

A Szolgáltató a hirdetések leadását követő, írásban kért változtatásból eredő kárért akkor vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatások többletköltségei a Megrendelőt terhelik.

 

Hirdetés leadása a Kampány (hirdetési időszak) kezdete előtt Banner esetén minimum 5 munkanap,

 

Megrendelő hirdetésének leadási késedelme esetén is közzétesszük a hirdetést, ugyanakkor a pontos megjelenés nem garantált. A megrendelő nem tart igényt és jogot késedelmes hirdetés leadásából eredő kárának vagy hirdetési díjának részben vagy egészben történő megtérítésére.

  

Reklamációt az adott hirdetés számlájának kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet írásban bejelenteni.

 

A Szolgáltató a Megrendelők által leadott anyagokat – más megállapodás hiányában – az utolsó megjelenést követően 90 napig őrzi meg.

 

Hirdetés lemondása írásban (e-mail vagy levél) adható be, Kampány kezdete előtt legkésőbb 5 nappal.

 

Technikai keretek

 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy felel minden olyan hibáért, károkozásért és minőségi problémáért, amely az általa leadott anyagok minőségéből és/vagy hiányából ered.

 

A Megrendelőnek megfelelő formátumban, a médiaajánlatban szereplő paraméterek szerinti közzétételre kész anyagot kell a Szolgáltató rendelkezésére bocsátania. Változtatás esetén új anyagról kell gondoskodnia.

Hibásan leadott anyagot, a szolgáltató nem kísérel meg kijavítani, de köteles a hibáról, észlelését követően informálni a megrendelőt, ugyanakkor nem köteles tesztelni a leadott anyagot.

  

Fizetési feltételek

 

Szolgáltató a megrendeléseket írásban (e-mailen) fogadja el. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek közölnie kell székhelyét (állandó telephelyét), valamint számlázási nevét és címét. A Szolgáltató, amennyiben nincs más megállapodás, csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.

 

Lemondás: függetlenül a megrendelés dátumától, illetőleg a kötelezően írásos lemondásnak a megérkezésétől, a hirdetés leadási határidő és a közzététel határideje között lemondott hirdetések kötbére 50 százalék. A közzététel után lemondott hirdetések kötbére 100 százalék, függetlenül a megrendelt hirdetés időtartamától és/vagy megjelenések és/vagy kattintások számától.

 

Amennyiben a hirdetést a Szolgáltató a késedelmes leadás következtében nem tudja időben megjelentetni (késve jelenteti meg), a késedelem miatt a Megrendelő kártérítési igénnyel, nem élhet.

 

Mennyiségi vagy gyakorisági engedmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy lemondás esetén az engedménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Szolgáltatónak.

 

A számlák kiegyenlítésének, a hirdetési díj számlaszámra érkeztetésének határideje- egyéb megállapodás hiányában – a közzététel előtt 2 nappal. Ha a Megrendelő a fizetési határidő betartását elmulasztja, a Szolgáltató a hirdetések közzétételét felfüggesztheti és a megállapított kedvezményeket visszavonhatja.

 

Karbantartás, Leállás

 

A szolgáltató oldalainak karbantartási leállásából, vagy egyéb nem várt eseményből
(Pl.: hackertámadás) bekövetkezett leállásból eredő közvetlen vagy közvetett károkért sem anyagi kártérítésre, sem más jellegű kártérítés jellegű kompenzációra nem tart jogot.

Szolgáltató vállalja, a folyamatos 24 órát meghaladó nem előre jelzett karbantartási leálláson kívüli leállások, időbeli meghosszabbítását a leállás időtartamával megegyezően. A hosszabbítás ingyenes hirdetésekre nem vonatkozik.

A szolgáltató oldalain elhelyezett hirdetések leállásából származó vélt, feltételezett vagy várt, közvetlen vagy közvetett bevételi kiesésért, illetve anyagi vagy nem anyagi károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a hirdető kártérítés joggal nem él.

Egyéb


A Megrendelő átvállalja a Szolgáltató, illetőleg a Szolgáltató munkatársaitól a reklám közzétevőjének a versenytörvény és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, a Megrendelővel fennálló egyetemleges felelősségéből származó mindazon bírságát, kártérítését és költségét, amit a jogszabályok Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval, illetőleg munkatársaival szemben érvényesítenek.

 

Vitás kérdésekben az egyedi szerződéseken, megállapodásokon, megrendeléseken túlmenően az Általános hirdetési feltételekben, továbbá a Ptk.-ban, a versenytörvényben és a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben foglaltak az irányadók.

A tavak.hu és oldalainak látogatói, felhasználói, hirdetői, és minden közvetlen illetve közvetett érintett elfogadja és tudomásul veszi, hogy az esetlegesen felmerülő jogviták rendezésére a Nyíregyházi Városi Bíróság, cím: 4400 Nyíregyháza, Bocskai út 2. a kizárólagos.

A tavak.hu üzemeltetője/szolgáltatója fenntartja a jogot jelen szerződés módosítására, amit érvénybelépése előtt közzétesz a közlemény menüpontban.

A felhasználási feltételek vonatkozik minden látogatóra, felhasználóra, hirdetőre, közvetlen vagy közvetett természetes vagy nem természetes jogi személyre, meghatalmazóra és meghatalmazottra, aki a tavak.hu portállal, annak aloldalaival és/vagy üzemeltetőjével kapcsolatba érintett.

 

 

Adatvédelem

 

A tavak.hu oldalak szolgáltatója/üzemeltetője tiszteletben tartja honlap látogatóinak, regisztrált felhasználóinak/hirdetőinek személyes adataihoz fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, amelyek alapján azonosítani tudjuk Önt: neve, címe, telefonszáma, email címe, stb.
A tavak.hu csak olyan személyes adatokat rögzít és tárol, melyeket Ön önként ad meg. A személyes adatai megadásával felhatalmaz minket arra, hogy ezeket az információkat az itt leírtakban, illetve a honlapon külön meghatározott módokon, különböző célokra felhasználjuk. Ugyanakkor Önnek megvan az a joga, hogy a személyes adatai felhasználását korlátozza, megtiltsa, a jövőbeli kapcsolatot bármikor megszüntesse. Kérjük, hogy ezt az igényét, vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen jelezze felénk.

A honlap tartalmazhat olyan részeket is (például cikk ajánlása), ahol nem regisztrált személy (ek) személyes adatait is meg kell adnia. Az Ön által megadott nem regisztrált személy (ek) adatait a jövőben semmilyen egyéb célra nem használjuk fel. A személyes adatok biztonsága érdekében, minden ésszerű intézkedést megteszünk azért, hogy a ránk bízott személyes információkat biztonságban tudhassa. Minden Ön által megadott személyes információhoz jelszavakkal korlátozott a hozzáférés azért, hogy a jogosulatlan felhasználást, illetve a személyes adatok megváltoztatását megelőzzük. 
Fontos! Esetleges vírus, hacker vagy egyéb internetes bűncselekményből származó adatvesztésért, illetéktelen felhasználásért, és e cselekmények, részben vagy egészéből származó anyagi vagy nem anyagi károkért  a tavak.hu szolgáltatója/üzemeltetője, felelősséget nem vállal. Továbbá fontos hogy regisztrációs adatait, (Pl.: felhasználói nevét, jelszavát) ne adja ki másnak, ne bízza rá másra, ne írja le! 
Személyes adatait kötelességünk kiadni akkor, ha ezt törvény, bírósági, vagy más hatósági végzés írja elő.  Kérjük mindezek figyelembevételével és tudatával regisztráljon oldalainkon, illetve használja azokat! 

  

 

 


About admin

Ez is érdekelheti

Nyolc tonna pontyot telepítettek az Alcsiszigeti Holt-Tiszába Szolnokon

Szolnok, 2017. április 27. Székely Károly halőr kétnyaras pontyokat helyez a vízbe egy szákból az …

Vélemény, hozzászólás?

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöljük.